7th A·PLEC / 7è A·PLEC

7è APLEC – Jornades Internacionals de Didàctica de Plegat Educatiu

Del 22 al 24 de novembre de 2024
Badalona, Escola Betúlia

Tot un cap de setmana de tallers, pràctiques, comunicacions, xerrades, conferències, exposicions, visites guiades, happenings i altres activitats de formació sobre diversos aspectes del plegat, concebudes per aprendre a plegar i a ensenyar a plegar, a càrrec de plegadors educadors de diversos països.

Activitat formativa adreçada a:

  •  Mestres (d’escola bressol, educació primària i secundària).
  • Professionals de l’educació en el lleure.
  • Serveis pedagògics i terapèutics de: tercera edat, hospitals, centres penitenciaris, centres de suport a refugiats, ensenyament especialitzat, etc.
  • Estudiants i professors d’escoles i universitats d’art, ciències de l’educació, matemàtiques, etc.
  • Altres persones amb interès per l’aplicació pedagògica del plegat en qualsevol àmbit.

El plegat no és només una activitat de lleure infantil o un art reservat als que tenen aquesta habilitat, sinó sobretot un mitjà de desenvolupament educatiu per a totes les persones.

Amb aquesta formació pretenem introduir, enriquir i promoure la didàctica del plegat tant a l’ensenyament formal, incidint en el currículum escolar, com en l’ensenyament no formal (formació no reglada), a través de la transmissió i l’intercanvi d’experiències entre els participants, de manera que cada educador descobreixi les seves pròpies possibilitats, les seves solucions, trucs, mètodes, idees i projectes segons cada situació educativa.

Per participar en aquesta activitat no es requereix cap coneixement previ de plegat.

Tan aviat com puguem us oferirem un programa més detallat.7th APLEC – International Conference on Educational Folding Didactics

From 22th to 24th november 2024
Badalona (Catalonia), Escola Betúlia

A whole weekend of workshops, practices, communications, talks, conferences, exhibitions, guided tours, happenings and other training activities on various aspects of folding, designed to learn how to fold and to teach how to fold, held by folding educators from various countries.

Training activity aimed at:

  • Teachers (nursery, primary and secondary education).
  • Leisure education professionals.
  • Educational and therapeutic services for: the elderly, hospitals, prisons, refugee support centers, specialized education, etc.
  • Students and teachers from art schools and universities, educational sciences, mathematics, etc.
  • Other people with an interest in the pedagogical application of folding in any field.

 

Folding is not just a children’s leisure activity or an art reserved for those who have this ability, but above all a means of educational development for all people.

With this training we aim to introduce, enrich and promote the didactics of folding both in formal education, into the school curriculum, and in non-formal education (non-regulated education), through the transmission and exchange of experiences between the participants, so that each educator discovers his own possibilities, his solutions, tricks, methods, ideas and projects according to each educational situation.

No prior knowledge of folding is required to participate in this activity.

We will provide you with a more detailed program as soon as we can.